Presto, Today & Beyond – Dipti Borkar, David Simmen, Girish Baliga & Biswapesh Chattopadhyay

    Presto, Today & Beyond – Dipti Borkar, David Simmen, Girish Baliga & Biswapesh Chattopadhyay


    In this PrestoCon talk, team of community experts share Presto evolution, Today & Beyond